Bine ați venit la Direcția Bibliotecă - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Servicii

SERVICII OFERITE

 

ÎNSCRIEREA ȘI ACCESUL CITITORILOR ÎN BIBLIOTECĂ

 

1.1. Înscrierea și accesul în Bibliotecă a studenților, studenților doctoranzi, cadrelor didactice, cercetătorilor și angajaților UTCN.

 • La înscriere, studenții, vor primi un permis de acces în bibliotecă, care trebuie vizat anual, la bibliotecă, pe baza următoarelor documente:
  • carnet de student vizat la zi;
  • act de identitate în original;
  • 1 fotografie (2x3);

  La înscriere, studenții doctoranzi care se găsesc în tabelul nominal de admis la doctorat, vor primi un permis de acces în bibliotecă, la sala de lectură a fiecărei filiale, pe baza următoarelor documente:

  • carnet de student;
  • act de identitate în original;
  • 1 fotografie (2x3);

  La înscriere, cadrele didactice, cercetătorii şi angajaţii UTC-N vor primi un permis de acces în bibliotecă, la sala de lectură a fiecărei filiale, pe baza următoarelor documente:

  • legitimație de serviciu vizată la zi;
  • act de identitate în original;
  • 1 fotografie (2x3);
 • La eliberarea permisului, utilizatorii bibliotecii vor semna:
  • Fișa cititorului care conține declarația de luare la cunoștință și respectare a Regulamentului de organizare şi funcționare a Bibliotecii

Eliberarea permiselor se face de către bibliotecarii fiecărei biblioteci filiale.

 

1.2. Înscrierea și accesul în Bibliotecă a beneficiarilor externi

 • La înscriere, beneficiarii externi vor primi un permis de acces în bibliotecă, eliberat contra cost, pe baza următoarelor documente:
  • act de identitate în original şi legitimația de serviciu vizată la zi sau carnet de student vizat la zi;
  • 1 fotografie (2x3);
  • chitanța de plată a taxei de înscriere
 • La eliberarea permisului, cititorii vor semna:
  • Fișa cititorului care conţine declarația de luare la cunoștință şi respectare a Regulamentului de organizare şi funcționare a Bibliotecii
  • Beneficiarii externi pot consulta publicațiile numai la sălile de lectură.

Eliberarea permiselor se face de către bibliotecarii fiecărei biblioteci filiale.

 

1.3. Vize anuale

 • Permisele de bibliotecă se vor viza anual la sala de împrumut la domiciliu a fiecărei filiale:
  • pentru studenți - pe baza carnetului de student vizat la zi
  • pentru cadre didactice, personalul UTC-N, pe baza legitimaţiei de serviciu vizată la zi
  • pentru beneficiarii externi - contra cost, pe baza chitanţei de achitare a taxei.
  • În cazul pierderii sau distrugerii permisului de bibliotecă se poate elibera un nou permis pe baza documentelor de la punctele 1.1.,1.2.,1.3. şi a chitanţei de achitare a taxei de duplicat. Eliberarea noilor permise se face de către bibliotecarii fiecărei filiale.

 

2. ÎMPRUMUTUL PUBLICAȚIILOR LA DOMICILIU

2.1. Condiții de împrumut la domiciliu

 • Orice beneficiar intern (cadru didactic, student, student doctorand și angajat UTC-N), înscris la Bibliotecă, poate împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă existente în sălile de împrumut, respectând statutul publicațiilor, în următoarele condiții:
  • are permisul valabil;
  • nu are nicio carte cu termenul de restituire depășit;
  • nu are tarife de întârziere neachitate;
  • orice beneficiar înscris la una din filiale bibliotecii are acces la toate sălile de lectură ale Bibliotecii UTC-N, pentru consultarea publicațiilor.

Menţiuni:

 •     pot împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă doar doctoranzii cu frecvenţă, care se găsesc pe tabelul nominal cu doctoranzii care au depus la Rectorat-Serviciul Doctorat, diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a studiilor superioare, în original;
 •     doctoranzii care nu sunt cuprinşi în tabelul mai sus menţionat, precum şi doctoranzii fără frecvenţă pot consulta publicaţiile doar la sala de lectură;
 •     orice beneficiar înscris la una din  filialele bibliotecii are acces la toate sălile de lectură ale Bibliotecii UTC-N, pentru consultarea publicaţiilor.

 

2.2. Publicaţii destinate împrumutului la domiciliu

 

Documentele de bibliotecă pot fi împrumutate pe o durată determinată, în funcție de: colecție, grad de solicitare și număr de exemplare.

 • a.Publicațiile de specialitate recomandate în bibliografia semestrială și cele de interes general (manuale, cursuri, îndrumătoare de laborator, îndrumătoare de proiect, culegeri de probleme), care există într-un număr suficient de exemplare, se împrumută pe o perioadă de 1 (un) an școlar;

În cazul nerestituirii la termen sau pierderii publicațiilor, se aplică procedeul de imputare conform punctului 4.

 • b. Publicaţiile care nu fac parte din categoria celor menționate la punctul 2.2.(a) se împrumută pe o perioadă determinată de timp (perioadă care se stabilește în funcție de numărul de exemplare existente și de numărul solicitărilor pentru publicațiile respective), cu drept la prelungire, în cazul în care nu sunt solicitate și de alți beneficiari.

În cazul nerestituirii la termen sau pierderii publicațiilor, se aplică prevederile punctului 4. privitor la recuperarea publicațiilor nerestituite la termen sau pierdute.

 

3. CONSULTAREA PUBLICAȚIILOR ÎN SALA DE LECTURĂ

 

 • Accesul cititorilor în sălile de lectură se face pe baza permisului de bibliotecă.

  În sălile de lectură se pot consulta următoarele categorii de documente:

  • Standarde; periodice; cărți unicat; teze de doctorat;
  • cărți de specialitate;
  • cărți de referință (enciclopedii, dicționare unicat etc.);
  • fond special.

Mențiuni:

 • Documentele existente în fondul sălilor de lectură NU se împrumută la domiciliu.
 • Bibliotecarii de la Bibliotecile Filiale răspund de corectitudinea completării formei de întarziere/pierdere a publicației în corelație cu fișele de împrumut și cu suma corespunzătoare de plată conform modului de calcul.

 

4. RECUPERAREA PUBLICAȚIILOR NERESTITUITE LA TERMEN SAU PIERDUTE

 

4.1. Publicații nerestituite la termen

 

Din această categorie fac parte publicațiile a căror termen de restituire a fost depășit. Tarifele de întarziere aplicate pentru nerestituirea la termen a publicațiilor se găsesc AICI.

 

4.2. Publicaţii pierdute sau distruse

 

O publicație deteriorată fizic, care nu mai poate fi utilizată de un alt beneficiar este considerată o publicaţie distrusă.

Modalități de recuperare:

Acte şi normative legele : Legea bibliotecilor nr.334/ 31.05.2002, publicată în M.O. nr.422/ 18.06.2002 și republicată în M.O.Partea I. Nr.132/11.02.2005, precum și Ordonanța nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002, publicată în M.O. nr. 85/30.01.2006, prevede modalitatea de recuperare a publicațiilor pierdute sau distruse, conform cap. VII - Drepturile şi obligațiile utilizatorilor, - art. 67, pct.2

 1. Conform prevederilor legale prin actele normative mai sus menționate, documentele pot fi recuperate prin înlocuire sau plată.
 2. Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice.
 3. Plata publicațiilor pierdute sau distruse, bunuri culturale comune, se vor plăti prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1- 5 ori față de prețul astfel calculat.

 

5. ALTE SERVICII

 

5.1. Împrumutul interbibliotecar național

Acest serviciu este destinat doar beneficiarilor interni.

 • Împrumutul interbibliotecar național se efectuează pe baza unei cereri depuse de beneficiar la Compartimentul comunicarea documentelor, în care beneficiarul:
  • specifică toate datele de identificare a publicației (autor, titlu, editura, an de publicare);
  • se angajează să achite taxele poștale de solicitare și restituire a împrumutului (scrisoare, colet) de la o altă bibliotecă din țară;
  • se angajează să respecte integritatea publicației și termenul de restituire.
 • Această activitate intră în atribuțiile de serviciu ale bibliotecarilor din cadrul Compartimentului comunicarea documentelor.
 • Verificarea întocmirii corecte și în timp util a formelor de împrumut interbibliotecar național revine Directorului Bibliotecii.

 

5.3. Împrumutul interbibliotecar internațional

Acest serviciu este destinat doar beneficiarilor externi.

 • Împrumutul interbibliotecar internațional se efectuează pe baza unei cereri depuse de beneficiar la Compartimentul completarea colecțiilor, în care beneficiarul:
  • specifică toate datele de identificare a publicației (autor, titlu, editura, an de publicare);
  • se angajează să achite: taxele de corespondență pentru cererea de împrumut internațional; achitarea la cursul zilei a contravalorii cupoanelor de tip voucher sau cupon internațional, cerute de biblioteca de la care se efectuează împrumutul (dacă este cazul);
  • taxele de expediere a cărții împrumutate;
  • se angajează să respecte integritatea și termenul de restituire a publicației.
 • Activitatea de împrumut interbibliotecar internațional intră în atribuțiile de serviciu ale bibliotecarilor din cadrul Compartimentului completarea colecțiilor, prelucrarea documentelor, organizarea fondului de documente, schimb intern și internațional.
 • Verificarea întocmirii corecte și în timp util a formelor de împrumut interbibliotecar internațional revine Directorului Bibliotecii.

 

5.4. MENŢIUNI PRIVIND OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR INTERNI AI UTCN

 

Toate persoanele (cadre didactice, studenți doctoranzi, studenți, personal UTC-N) care pleacă din universitate în situațiile menționate mai jos, sunt obligate ca pe fișa de lichidare să obțină și viza de la bibliotecă:

 

1. În cazul suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă ale angajaților UTC-N (Legea 53/2003 - Codul muncii art. 50 si art. 51), nu se eliberează actele personale existente la Biroul Personal, decât după obținerea pe fișa de lichidare a vizei de bibliotecă, prin care se menționează că nu există nicio datorie față de Biblioteca UTC-N;

 

2. În cazul plecării temporare în țară și străinatate a angajaților UTC-N pe o perioadă mai mare de 30 de zile, nu se eliberează actele necesare deplasării (ordin de deplasare, ordinul Rectorului etc.), decât după obținerea vizei de bibliotecă în care se menționează că nu există nicio datorie față de Biblioteca UTC-N;

 

3.În cazul transferului studenților şi doctoranzilor la o altă unitate de învățământ, nu se eliberează actele necesare transferului, decât după obținerea vizei de bibliotecă în care se menționează că nu există nicio datorie față de Biblioteca UTC-N;

 

4. În cazul încheierii studiilor pentru studenți și doctoranzi nu se eliberează actele personale și diploma de studii (diploma de inginer, diploma de arhitect, diploma de absolvire, diploma de studii aprofundate, diploma de master), decât după obținerea vizei de bibliotecă în care se menționează că nu există nicio datorie față de Biblioteca UTC-N;

 

5. În cazul exmatriculării studenților și studenților doctoranzi nu se eliberează actele personale, decât după obținerea vizei de bibliotecă în care se menționează că nu există nicio datorie față de Biblioteca UTC-N.

 

Viza de lichidare este dată de bibliotecarii de la sălile de împrumut la domiciliu ale Bibliotecii, numai în condițiile în care persoanele în cauză nu au datorii (cărți pierdute, nerestituite la termen, forme de plată neachitate) la niciuna din filiale.

Utilizatorii care solicită viza de lichidare au obligația de a restitui permisul de bibliotecă.

 

© Biblioteca UTCN
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus